วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

มหกรรมวิชาการ อนุบาลร่วมใจ ณ . อนุบาลราชบุรี 13ก.พ.52


การสกรีนภาพจากสีพลาสติก โดย
นักศึกษาโปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี อาจารย์ผู้ควบคุม ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิจิตรา เงินบาท ประธานโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณี เอื่ยมพงษ์ไพฑูรย์ อาจารย์ที่ปรึกษา

นิทานเรื่อง ไก่ป่ากับยีราฟ