วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

บทความที่ 3 แผนการสอน


1. จากการศึกษารายละเอียดวิชา ผู้เรียนจะศึกษาเนื่อหาครอบคลุมความหมายชองเทดโนโลยี ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ และการบูรณาการ จากเนื้อหา 15 หน่วยการเรียน ใช้เวลา 16 สัปดาห์ๆ ละ 4 ชั่วโมง รวม 60 ชั่วโมง

บทความที่ 2 คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธี ระบบกระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียน การสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนการจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน
ฝึกปฏิบัติสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

บทความที่1 จุดประสงค์

วิชา เทคโนโลยีการศึกษา
จุดประสงค์ 1.ให้เข้าใจความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาต่อการเรียนการสอน
2.ให้เข้าใจจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ และการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสอนและการใช้สื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ให้เข้าใจประเภทและศักยภาพของสื่อการสอนแต่ละชนิด
4.ให้เข้าใจหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และหารใช้สื่อการเรียนการสอน
5.ให้เข้าใจหลักการเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน
6.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยการป้อนข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์แบบสัมผัสได้